Giới thiệu & mô tả

Phim nói về cuộc đấu tranh với sự lây lan của dịch covid – 19  tại Việt Nam với sự quyết tâm chính trị rất cao của Đảng, Chính phủ và toàn  xã hội. 

Video đề cử

    Chưa có video nào!

Không có ứng viên khác!