Giới thiệu & mô tả

3 tập PTL về những tiềm năng, vẻ đẹp và triển vọng phát triển kinh tế của những sản vật, dịch vụ nông nghiệp lợi ở khu vực miền núi, vùng DTTS - Như những "Mùa vàng" đang chờ được đánh thức

Video đề cử