VTV Awards 2020

VTV Awards 2020

 

Giới thiệu & mô tả

Chương trình được tổ chức ở 5 điểm cầu là Hà Nội, Tuyên Quang, Nghệ An, TPHCM và Đồng Tháp. Chương trình được chia làm 5 chương gồm: Người trai chí lớn, đi tìm mùa xuân độc lập, một nhà thống nhất, âm thanh ngày mới, rạng rỡ Việt Nam trong đó từ khóa "ý chí" là sợi chỉ đỏ xuyên suốt chương trình. Đó là ý chí của 1 anh hùng giải phóng dân tộc, 1 danh nhân văn hóa thế giới, Người đã cống hiến cả cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam góp phần vào sự nghiệp đấu tranh chung của nhân loại vì hòa bình, độc lập dân chủ và tiến bộ xã hội.

Video đề cử

    Chưa có video nào!