Giới thiệu & mô tả

Phim nói về cuộc đấu tranh với sự lây lan của dịch covid – 19  tại Việt Nam với sự quyết tâm chính trị rất cao của Đảng, Chính phủ và toàn  xã hội. 

Video đề cử

    Chưa có video nào!