Giới thiệu & mô tả

Từ trước tới nay, rất nhiều bản quy hoạch được xây dựng cho ĐBSCL. Đó là những bàn quy hoạch riêng rẽ, của một ngành, một địa phương, ở nhiều cấp khác nhau. Do vậy, nhiều quy hoạch chồng chéo, mâu thuẫn, gây lãng phí.
Mới đây, Chính phủ đã khẳng định sự cần thiết của cách tiếp cận tích hợp đối với ĐBSCL, bắt đầu bằng một bản quy hoạch tích hợp, trên nguyên tắc tôn trọng quy luật tự nhiên.
Quy hoạch tích hợp hoàn toàn khác so với cách làm quy hoạch như đã làm từ trước tới nay. Đó là một khung ra quyết định, cho phép người ta có thể ứng phó linh hoạt với những biến động của tình hình. Nó đòi hỏi sự tổng hợp dữ liệu trong nhiều lĩnh vực khác nhau, và một cách điều phối liên vùng, liên ngành

Video đề cử

    Chưa có video nào!